DISCLAIMER

Visitors of the website should interact with the groups and persons listed on this website at their own risk. We do not take any responsibility of any liability arising from such interactions.

वैधानिक प्रकटीकरण

या वेबसाईटच्या वापराची जोखीम व जबाबदारी संपूणर्पणे वापर करणार्‍याचीच आहे. वापरातून उद्भवलेल्या कोणत्याही तंट्यास/हानीस आम्ही जबाबदार राहणार नाही.